الثلاثاء, مارس 20, 2018

  مديريت برنامه ریزی، بودجه  و پایش عملکردنظام بودجه ریزی به عنوان یکی از مهمترین ابزار مدیریتی در سازمانهای دولتی جهت تحقق اهداف همواره مورد توجه بوده و آنچه در طی سال های متمادی تغییر نموده، شیوه های بودجه ریزی ، از بودجه ریزی سنتی تا بودجه بر مبنای عملکرد، می باشد. چگونگی تخصیص منابع و برآورد و هزینه در بخش های مختلف بدنه دولت با توجه به تغییرات روز افزون محیط اقتصادی، اجتماعی و تغییر نیازها و توقعات افراد جامعه و نوع نگرش آنها به خدمات دولتی سازمانها برآن داشته تا نسبت به روشهای مدیریتی و از جمله بودجه بندی و تخصیص منابع بازنگری انجام دهند.